ћирилица

Društvo mladih lingvista okuplja studente lingvistike i filologije, ali i ostale zainteresovane za jezik i jezike. Osnovano je sa ciljem da mladi jezički stručnjaci međusobno razmenjuju ideje, stavove i razmišljanja, ali i da se oni podstaknu na naučna istraživanja u raznim lingvističkim i srodnim disciplinama. Poseban zadatak Društva je popularizacija lingvistike i njenih saznanja, kao i primene i značaja tih saznanja u ostalim sferama ljudskog delovanja.

Pridružite nam se!

Previous Next
Kako postati član Društvo mladih lingvista okuplja sve zainteresovane za jezik i lingvistiku, bez obzira na godine ili profesionalno opredeljenje. Član Društva mladih lingvista može biti svako lice koje:1) prihvata ciljeve Društva i Statut;2) podnese prijavu za učlanjenje;3) plati članarinu za tekuću godinu. Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti. Za lice mlađe od 14 godina prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik. Ukoliko želite da postanete član Društva mladih lingvista, treba da popunite i potpišete prijavu koju možete videti ovde. Za članove iz Srbije, članarina za 12 meseci iznosi 1000 dinara.  Podaci o uplati Primalac: Društvo mladih lingvista, Vitezova Karađorđeve zvezde 70g/6, 11000 BeogradSvrha uplate: članarinaBroj žiro-računa: 105-515159-53 Primer uplatnice možete videti ovde. Ako obnavljate članarinu, podaci o uplati ostaju isti. Za članove izvan Srbije, članarina za 12... Read more
Dr Biljana Babić: Unutarjezičke greške na početnim nivoima učenja srpskog jezika kao stranog Predavanje je posvećeno analizi grešaka zabeleženih u pismenim sastavima studenata polaznika početnih kurseva srpskog jezika kao stranog (na nivoima A1 i A2). Sastoji se iz četiri celine. U prvoj se obrazlaže izabrani pristup i metode analize, njeni zadaci i cilјevi. U drugoj celini analizira se građa na morfološkom nivou, tačnije – greške u građenju glagolskih oblika (onih koji se uče na početnim nivoima). Treću celinu čine greške na morfološko-sintaksičkom nivou: nepravilna kongruencija između subjekta i predikata (glagolskog i imenskog). U četvrtoj celini izlaže se građa na morfološko-sintaksičko-semantičkom nivou: greške u upotrebi oblika nominativa imenica uz glagole. Od početka do kraja utvrđuje se koje su to greške zajedničke većem broju studenata, bez obzira na njihov prvi jezik, i koje od njih nastaju pod uticajem samog srpskog jezika, odn. njegove strukture – dakle, koje su od njih greške unutarjezičkog karaktera.Pisana produkcija stranih studenata poredi se sa standardnim... Read more
Dr Mirjana Mirić: Balkanske jezičke crte u timočkom i lužničkom govoru Timočki i lužnički govori spadaju u govore prizrensko-timočke dijalekatske oblasti. Odlikuju ih brojne morfo-sintaksičke karakteristike koje ove govore čine balkanizovanim (između ostalih, pojednostavljen padežni sistem, upotreba zamenice u dativu sa prisvojnim značenjem, analitički komparativ, postpozitivni određeni član, gubljenje infinitiva i zamena finitnom komplementacijom, balkanski velle-futur, upotreba imperfekta i aorista). Navedene crte predstavićemo na uzorku građe iz timočkih i lužničkih govora koja je pohranjena u Digitalnom arhivu Balkanološkog instituta SANU. Posebno ćemo se osvrnuti na proces gramatikalizacije markera budućeg vremena i izostavljanja komplementizatora, kao istaknute odlike jezika i dijalekata Balkanskog jezičkog saveza. Dr Mirjana Mirić je naučni saradnik Balkanološkog instituta SANU.  Read more
Dr Bojana Drljan: Specifični jezički poremećaj Specifični jezički poremećaj (SJP) karakteriše kašnjenje ili abnormalnost u  razvoju ekspresivnih i/ili receptivnih jezičkih sposobnosti uz odsustvo opšteg kognitivnog deficita, autizma, slušnih oštećenja, socijalnih i emocionalnih poremećaja i teške sredinske deprivacije.Istraživanja su pokazala da, iako se kod dece sa SJP mogu javiti patološki obrasci u razvoju jezika, oni nisu tipični za ovu decu. Naime, u literaturi postoji saglasnost da SJP predstavlјa poremećaj koji predominantno karakteriše kašnjenje u razvoju jezičkih sposobnosti uz moguće ispolјavanje grešaka koji nisu tipični za decu mlađeg uzrasta.U svrhu bolјeg razumevanja odloženog jezičkog razvoja kod dece sa SJP, u prvom delu predavanja biće obrađen razvoj formalne jezičke strukture i pragmatskih sposobnosti kod dece tipičnog jezičkog razvoja. Drugi deo predavanja biće posvećen definiciji samog poremećaja, mogućim uzrocima, prevalenci i detalјnoj obradi kliničke slike SJP. Detalјna obrada kliničke slike poremećaja... Read more

a