ћирилица

Društvo mladih lingvista okuplja studente lingvistike i filologije, ali i ostale zainteresovane za jezik i jezike. Osnovano je sa ciljem da mladi jezički stručnjaci međusobno razmenjuju ideje, stavove i razmišljanja, ali i da se oni podstaknu na naučna istraživanja u raznim lingvističkim i srodnim disciplinama. Poseban zadatak Društva je popularizacija lingvistike i njenih saznanja, kao i primene i značaja tih saznanja u ostalim sferama ljudskog delovanja.

Pridružite nam se!

Previous Next
Kako postati član Društvo mladih lingvista okuplja sve zainteresovane za jezik i lingvistiku, bez obzira na godine ili profesionalno opredeljenje. Član Društva mladih lingvista može biti svako lice koje:1) prihvata ciljeve Društva i Statut;2) podnese prijavu za učlanjenje;3) plati članarinu za tekuću godinu. Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti. Za lice mlađe od 14 godina prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik. Ukoliko želite da postanete član Društva mladih lingvista, treba da popunite i potpišete prijavu koju možete videti ovde. Za članove iz Srbije, članarina za 12 meseci iznosi 1000 dinara.  Podaci o uplati Primalac: Društvo mladih lingvista, Vitezova Karađorđeve zvezde 70g/6, 11000 BeogradSvrha uplate: članarinaBroj žiro-računa: 105-515159-53 Primer uplatnice možete videti ovde. Ako obnavljate članarinu, podaci o uplati ostaju isti. Za članove izvan Srbije, članarina za 12... Read more
Dr Stefana Paunović Rodić: Stereotip žene u jezičkoj slici sveta - kognitivnolingvistički pristup Prvi deo predavanja biće posvećen metodologiji istraživanja jezičke slike sveta i pojmovima kojima se u njima operiše, s posebnim osvrtom na pristup pojmovima stereotip i prototip. Opisaće se i obrazložiti metodologija primenjena i razrađena u istraživanju stereotipa žene u jezičkoj slici sveta Slovaka i Srba, koja se može primeniti i na građu drugih slovenskih i neslovenskih jezika. U ovom istraživanju stereotip se tumači kao skup vrednosnih kriterijuma za procenu članova neke kategorije. Ovi kriterijumi izgrađuju se sa cilјem da očuvaju one funkcije članova kategorije koje se u toj kulturi ili društvu procenjuju kao poželјni ili potrebni. Tako definisan, stereotip je promenlјiv onoliko koliko su promenlјivi status i funkcija kategorije na koju se odnosi.U drugom delu predavanja biće prezentovani rezultati istraživanja, koji predstavlјaju odgovore na pitanja: postoji li jezički koncept u kojem se odslikava stereotipizacija žene, zašto su žene slabiji pol, kakva je žena žena zmaj,... Read more
Dr Danilo Aleksić: "Vozim hjundai" ili "Vozim hjundaija"? O kategoriji animatnosti u savremenom srpskom jeziku Predavač će govoriti o svom novom istraživanju veze između kategorije animatnosti (kategorije „živoˮ : „neživoˮ) i forme akuzativa u srpskom jeziku.Prema V. Lompar, oblik akuzativa jednine u promeni imenica muškog roda prve deklinacione vrste određuju vrednosti semantički utemelјene distinkcije: ako imenica iz pomenute grupe označava nešto živo, akuzativ singulara jednak je genitivu, a ako označava nešto neživo – nominativu singulara. Na predavanju će biti reči o nekim jezičkim pojavama koje onemogućavaju doslovnu primenu bazičnog pravila, odnosno o principima kojima se to pravilo mora dopuniti. Na primer, poznato je da nazivi za automobile kao ford ili hjundai mogu imati akuzativ singulara jednak genitivu singulara iako označavaju nežive entitete. Postavlјa se pitanje šta je uzrok dotičnoj varijaciji i koja je forma akuzativa kod naziva za automobile češća. Zanimlјivo je i ukrštanje animatnosti sa polisemijom. Kada imenica može označavati i živ i neživ entitet, da li akuzativ... Read more
Dr Aleksandra Janić: Tvorbene i semantičke karakteristike izvedenih prideva na -(lj)iv u savremenom srpskom jeziku Predmet predavanja su morfološko-semantičke karakteristike izvedenih prideva na ‑(lј)iv, odnosno onih sa sufiksom ‑iv, -jiv, -lјiv. Cilј je da detalјno i sistematski rasvetlimo semantiku sufiksa ‑iv/‑jiv/‑lјiv, te ponudimo preciznije odgovore na relevantna teorijska pitanja vezana za opšte principe morfologije i semantike u domenu tvorbe prideva i realizacije modalnih značenja u domenu reči.Prideve na ‑(lј)iv posmatramo s obzirom na posedovanje komponente modalnosti i/ili skalarnosti. Naime, pridevi na -(lј)iv mogu imati: 1) modalno značenje: savitlјiv „koji se može saviti, koji može biti savijen”; 2) skalarno značenje: brblјiv „koji brblјa”; 3) značenje u kome je skalarnost nad modalnošću: zapalјiv „koji se lako zapali”.Posebnu pažnju ćemo u predavanju obratiti i na odnos nenegiranih i negiranih prideva na ‑(lј)iv budući da ne postoje uvek u paru ili bar nisu podjednako uobičajeni, frekventni i/ili informativni (up. brblјiv i ?nebrblјiv, smrdlјiv i ?nesmrdlјiv; oboriv i neoboriv;... Read more
Dr Milena Kostić: Metaforička konceptualizacija VISOKOG OBRAZOVANJA u srpskom i engleskom jeziku U prvom delu predavanja predstavićemo deo rezultata istraživanja čiji su predmet metaforičke konceptualizacije domena VISOKOG OBRAZOVANJA u srpskom i engleskom jeziku, a koje je utemeljeno u kognitivnolingvističkoj teoriji pojmovnih metafora. Cilj istraživanja bio je identifikovanje, klasifikovanje i poređenje pojmovnih metafora pomoću kojih se konceptualizuje domen VISOKOG OBRAZOVANJA u srpskom jeziku i u engleskom jeziku (britanska varijanta). Ciljni pojmovi, čije metaforičke konceptualizacije su analizirane u Britanskom nacionalnom korpusu i Korpusu savremenog srpskog jezika, jesu: E HIGHER EDUCATION / S VISOKO OBRAZOVANJE, E STUDENT / S STUDENT, E PROFESSOR / S PROFESOR, E UNIVERSITY / S UNIVERZITET. U oba jezika za konceptualizaciju ciljnog domena visokog obrazovanja iskorišćeni su izvorni domeni PREDMETA, PROSTORA, ŽIVOG BIĆA, ČOVEKA I OBLASTI LJUDSKE DELATNOSTI, KRETANJA, AKTIVNOSTI I PROCESA i MATERIJE.Premda izvorni domeni odražavaju i oblikuju obrazovne ideologije, u... Read more
Dr Andrej Bjelaković: Akustička ispitivanja vokala britanskog engleskog i beogradskog srpskog (uz osvrt na objavljivanje u naučnim časopisima) Predavanje će se baviti rezultatima akustičkih istraživanja vokala, i to vokala standardnog britanskog engleskog (na primeru spikera Bi-Bi-Sija), odnosno vokala srpskog jezika kod mlađih Beograđana. Osim toga ćemo se pozabaviti procesom objavljivanja rada u naučnom časopisu.U literaturi se sreću aktuelni opisi vokala standardnog britanskog izgovora engleskog jezika, međutim to su obično impresionistički opisi, koji se ne temelje na empirijskim ispitivanjima. Takvih ispitivanja ima, ali su retka, i obično su manjkava (ne ispituje se kvalitet diftonga, koristi se mali broj ispitanika, ispitanici su samo jednog pola itd.). U predavanju ćemo predstaviti rezultate ispitivanja govora 7 spikera i 7 spikerki Bi-Bi-Sija, odnosno grafički predstaviti 11 monoftonga i 4 diftonga u naglašenim slogovima (uz par zvučnih ilustracija razlike u odnosu na stanje od pre jednog veka). Sličan postupak je primenjen i na vokale srpskog jezika, gde su akustička ispitivanja vokala takođe sporadična.... Read more

a