ћирилица

Ciljevi i vizija

 

Društvo mladih lingvista  je nevladino i neprofitno udruženje osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti lingvistike i srodnih društvenih nauka.

Ciljevi Društva su: naučno-istraživački rad u oblasti lingvistike i drugih srodnih društvenih nauka, edukacija i stručno usavršavanje studenata lingvistike i filologije, kao i drugih zainteresovanih, obuka nastavnika u osnovnim i srednjim školama, popularizacija lingvistike, unapređivanje jezičke kulture kod građana, razvijanje lingvističke i funkcionalne pismenosti, razvijanje svesti o jeziku i jezičkim pravima.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Društvo:
1) prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu iz lingvistike i srodnih društvenih nauka;
2) organizuje, samo ili kao partner sa drugim organizacijama, škole, seminare, skupove, konferencije i druge oblike edukacije i stručnog usavršavanja za studente i diplomirane filologe u ovoj oblasti;
3) organizuje javne tribine i predavanja kako bi se razmenila mišljenja o relevantnim lingvističkim temama;
4) vodi i učestvuje, samo ili kao partner sa drugim organizacijama, u naučno-istraživačkim projektima kojima se stiču nova saznanja u lingvistici i srodnim disciplinama;
5) vodi i učestvuje, samo ili kao partner sa drugim organizacijama, u društvene projektima koji promovišu jezička prava;
6) sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave lingvističkim temama, kao i jezičkim pravima;
7) objavljuje publikacije (kako stručne, tako i naučno-popularne);
8) objavljuje stručne i naučno-popularne tekstove u medijima;
9) populariše lingvistiku i njena dostignuća putem predavanja, izložbi, manifestacija i sl.;
10) promoviše značaj razvijanja svesti o jezičkim pravima i jezičkoj toleranciji.

Vizija Udruženja je društvo svesnih, odgovornih, aktivnih, tolerantnih mladih jezičkih stručnjaka koji će doprinositi razvoju društva putem širenja znanja i naučnih i kulturnih ideja. Udruženje kritički posmatra i komentariše sinhronijske i dijahronijske jezičke pojave, utiče na razumevanje o jeziku među građanima, društveno je angažovano u širenju multilingvizma i multikulturalizma. Krajnji cilj je jezički svesno i tolerantno društvo, u kojem se neguju vrednosti naučnog i kreativnog rada i demokratskog društva.

Strategija Udruženja je dodatna edukacija pre svega studenata svih nivoa studija, ali i drugih zainteresovanih, u oblasti lingvistike, kao i upućivanje i uključivanje studenata u naučno-istraživački rad. Strategija se zasniva i na približavanju apstraktnih naučnih koncepata iz lingvistike širokoj populaciji.