ћирилица

Dr Ana Savić-Grujić: Antropografska leksika u govorima svrljiškog kraja

Termin antropografska leksika upotreblјavamo u značenju – leksika kojom se označava čovek po svim svojim svojstvima: fizičkim, karakternim, socijalnim, tj. po izgledu, ponašanju, poreklu, društvenom statusu – profesionalnom i socijalnom.
Utvrđivanje semantičkog opsega leksičkih jedinica koje se odnose na nominaciju i kvalifikaciju lica doprinosi izoštravanju leksičke slike jednog govornog područja. Označavanje čoveka u okviru dijalekatskog mikrosistema u velikoj meri odražava pogled na svet članova te govorne zajednice, govori o istoriji njihove kulture, socijalnim odnosima, ukazuje na leksičko-semantičku strukturu govora i omogućava da se uspostave arealne veze unutar dijalekta, ali i s drugim dijalektima u okruženju.
Iako je za nauku korisno i neophodno da se što preciznije opiše leksički fond kojim se čovek označava, da se sačini njegova sistematizacija, ispitaju strukturne odlike, kao i da se ispita kako ova leksika funkcioniše u međulјudskoj komunikaciji – na porodičnom, službenom, društvenom i generacijskom nivou, opredelili smo se da njenoj obradi pristupimo preko onoga što je očigledno, a to su, najpre, telesne osobine čoveka, tj. karakteristike koje sagovornik može videti (i/ili čuti) u kontaktu s nosiocem tih osobina. Radi sprovođenja detalјnije analize i dobijanja preciznijih rezultata i jasnije jezičke slike, istraživanje smo sproveli na užem geografskom području – u govorima svrlјiškog kraja.
Predmet naše analize čini više od 1600 imeničkih i pridevskih leksema svrlјiškog kraja koje se mogu definisati kao reči koje karakterišu čoveka po nekoj fizičkoj osobini.
Cilј ovog istraživanja bio je da na osnovu detalјne analize, fundirane na relevantnoj i obimnoj građi, sagledamo kako se konkretna jezička zajednica odnosi prema jednom delu društvene stvarnosti – čoveku i njegovim telesnim karakteristikama.

Dr Ana Savić-Grujić je istraživač-saradnik na projektu Dijalektološka istraživanja srskog jezičkog prostora Instituta za srpski jezik SANU. 

Prezentaciju sa predavanja možete videti ovde. (N.B. Napominjemo da je prezentacija, kao i sav materijal na sajtu, zaštićena Creative Commons licencom (Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija), pod kojom se podrazumeva da je dozvoljeno umnožavanje, distribucija i javno saopštavanje dela, bez prerada, ali samo u nekomercijalne svrhe i pod uslovom da se navede ime autora.)


Powered by Bullraider.com