ћирилица

Dr Danka Sinadinović: Lingvistički pogled na medicinski susret - analiza interakcije lekara i pacijenta na engleskom i srpskom jeziku

Tema ovog predavanja je interakcija lekara i pacijenta koja se odvija u okviru medicinskog susreta u ustanovama tercijarne zdravstvene zaštite u dve jezički i kulturno različite sredine. Analiziraćemo komunikaciju između lekara i pacijenta na engleskom i srpskom jeziku, sa akcentom na jezičkim sredstvima kojima se govornici služe u ovom tipu komunikacije, njihovim ulogama i pravima, kao i raspodeli i simbolima moći u okviru medicinskog susreta. Pokušaćemo i da odgovorimo na pitanje u kojoj meri se interakcija lekara i pacijenta na ovim prostorima (koja je do sada nedovolјno istražena) razlikuje od one na engleskom govornom području (kojoj se već dugo posvećuje pažnja kako sa jezičkog, tako i sa medicinskog stanovišta).
Nakon kratkog uvida u analizu (institucionalne) komunikacije, kritičku analilizu diskursa i institucionalnu komunikaciju, navešćemo osnovne odlike medicinskog susreta. U nastavku ćemo se usredsrediti na analizu i poređenje dva korpusa koji se sastoje iz razgovora snimanih u lekarskim ordinacijama tri ustanove tercijarne zdravstvene zaštite u Srbiji i jedne ustanove istog nivoa u SAD. Gotovo isklјučivo ćemo se oslanjati na kvalitativnu analizu, uz navođenje mnoštva primera iz transkribovanih razgovora. Navedene korpuse ćemo posmatrati sa devet odabranih aspekata, pri čemu ćemo pokušati da utvrdimo da li se i u kojoj meri ovaj tip interakcije na srpskom jeziku razlikuje od one na engleskom jeziku, u kojoj meri je izražena asimetrija među govornicima, da li postoje razlike među pojedinim posmatranim granama medicine, te da li se uočavaju rodne razlike. Osvrnućemo se i na praktični značaj dobijenih rezultata, kao i na moguća buduća istraživanja.

Dr Danka Sinadinović je asistent na Katedri humanističkih nauka Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Prezentaciju sa predavanja možete videti ovde. (N.B. Napominjemo da je prezentacija, kao i sav materijal na sajtu, zaštićena Creative Commons licencom (Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija), pod kojom se podrazumeva da je dozvoljeno umnožavanje, distribucija i javno saopštavanje dela, bez prerada, ali samo u nekomercijalne svrhe i pod uslovom da se navede ime autora.)

Powered by Bullraider.com