ћирилица

Dr Bojana Đorđević: SrpTAG - gramatika stabala kao formalna gramatika srpskog jezika

Na ovom predavanju će biti predstavljena formalna gramatika srpskog jezika, nazvana SrpTAG. Ova gramatika, u svojoj osnovi FBLTAG ili leksikalizovana gramatika adjungovanih stabala zasnovana na obeležjima (Feature-Based Lexicalized Tree-Adjoining Grammar, Vijay-Shanker & Joshi 1988; Vijay-Shanker & Joshi 1991), predstavlja spoj formalne generativne gramatike stabala i modela sintakse opisanog u široko rasprostranjenoj gramatici srpskog jezika (Stanojčić, Ž., & Popović, L. (1997). Gramatika srpskoga jezika: udžbenik za I, II, III i IV razred srednje škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva), i namenjena je automatskoj obradi teksta na srpskom jeziku. Zahvaljujući svojim principima, FBLTAG pruža koristan okvir za obradu prirodnih jezika, u kome se zaobilazi koncept traga, karakterističan za generativnu gramatiku Čomskog, i gde dubinska struktura prestaje da postoji. U ovom tipu gramatike, sve rečenične strukture, predstavljene kao stabla, povezane su preko leksikona. Značaj leksikona ističe se još od Morisa Grosa (Gross, 1979) i njegove ideje da formalna gramatika umesto univerzalnim strukturama treba da se bavi razlikama u strukturama u koje ulaze pojedinačne lekseme, bez obzira na to što se one tradicionalno ubrajaju u istu klasu (npr. neprelazni glagol). Leksikon u FBLTAG tako postaje magično mesto koje za svaku leksemu vezuje sve njene alternativne strukture. Ukoliko govorimo o glagolima, to su minimalne rečenične strukture, odnosno aktivna, pasivna ili obezličena struktura, kao i one sa izostavljenim argumentima ili one sa izmeštenim redom reči, čime se potencijalno značajno olakšava obrada jezika sa slobodnim redom reči.
Ovom prilikom će biti predstavljene osnove FBLTAG gramatike i njeni principi, zatim način izrade ovog tipa gramatike za srpski jezik i rezultati ovog procesa, kao i neke od perspektiva za dalji rad na datoj gramatici.

Dr Bojana Đorđević je samostalni istraživač pri Društvu za jezičke resurse i tehnologije. 

Prezentaciju sa predavanja možete videti ovde. (N.B. Napominjemo da je prezentacija, kao i sav materijal na sajtu, zaštićena Creative Commons licencom (Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija), pod kojom se podrazumeva da je dozvoljeno umnožavanje, distribucija i javno saopštavanje dela, bez prerada, ali samo u nekomercijalne svrhe i pod uslovom da se navede ime autora.) 


Powered by Bullraider.com