ћирилица

Dr Predrag Niketić: Milkšejk i polaroidi – jezički humor u vicevima na engleskom i srpskom jeziku

Kao složen i prevashodno obeležen vid ljudske komunikacije, humor je predmet proučavanja raznorodnih disciplina. Ovo izlaganje usredsređeno je na jezički aspekt humora, konkretno na viceve kao tipične manifestacije jezičkog humora, i to na engleskom i srpskom jeziku. Stoga će se diskusija najpre zasnivati na lingvističkom proučavanju humora, uz neizbežan upliv u domene psihologije i sociologije. Predstavićemo neke od najuticajnijih lingvističkih teorija humora, s posebnim naglaskom na pragmatičke teorije, kako je kontekst od suštinskog značaja za uspešnu humorističnu komunikaciju. Jezički humor na srpskom jeziku danas je sve više povezan s jezičkim humorom na engleskom jeziku, prvenstveno zahvaljujući globalnom uticaju anglo-američke kulture, koji nije zaobišao ni Srbiju. Vicevi predstavljeni u izlaganju pretežno su preuzeti iz dve štampane antologije na oba jezika. U izlaganju ćemo se osvrnuti na uočene sličnosti i razlike među vicevima na ova dva jezika, odnosno na njihovo kulturno i jezičko ispoljavanje. Primetan je veliki broj viceva na srpskom jeziku koji su preslikane ili prevedene verzije viceva na engleskom jeziku, i ova pojava poslužiće kao uvod u diskusiju o prevođenju humora. U njoj ćemo razmotriti neke od poteškoća koje se javljaju pri prevođenju viceva, uključujujući i problem (ne)prevodivosti, kao i pokušaj premošćavanja problema primenom pragmatičkog prevođenja. Konačno, dotaći ćemo se i pitanja stvaranja jezičkog humora, još uvek nedovoljno ispitanog segmenta humoristične komunikacije.

Dr Predrag Niketić je asistent na Fakultetu zaštite na radu u Nišu. 

Powered by Bullraider.com