ћирилица

Dr Biljana Babić: Unutarjezičke greške na početnim nivoima učenja srpskog jezika kao stranog

Predavanje je posvećeno analizi grešaka zabeleženih u pismenim sastavima studenata polaznika početnih kurseva srpskog jezika kao stranog (na nivoima A1 i A2). Sastoji se iz četiri celine. U prvoj se obrazlaže izabrani pristup i metode analize, njeni zadaci i cilјevi. U drugoj celini analizira se građa na morfološkom nivou, tačnije – greške u građenju glagolskih oblika (onih koji se uče na početnim nivoima). Treću celinu čine greške na morfološko-sintaksičkom nivou: nepravilna kongruencija između subjekta i predikata (glagolskog i imenskog). U četvrtoj celini izlaže se građa na morfološko-sintaksičko-semantičkom nivou: greške u upotrebi oblika nominativa imenica uz glagole. Od početka do kraja utvrđuje se koje su to greške zajedničke većem broju studenata, bez obzira na njihov prvi jezik, i koje od njih nastaju pod uticajem samog srpskog jezika, odn. njegove strukture – dakle, koje su od njih greške unutarjezičkog karaktera.
Pisana produkcija stranih studenata poredi se sa standardnim srpskim jezikom u dva navrata: prvo sa cilјem da se utvrde nepravilni oblici, a potom se utvrđene greške porede sa odgovarajućim, sličnim morfološkim i rečeničnim strukturama srpskog jezika kako bi se otkrili uzroci njihovog nastanka u samom tom jeziku. Budući da unutarjezičke greške u srpskom kao stranom ranije nisu istraživane, provera dobijenih rezultata nije moguća. Stoga se rezultati porede sa greškama izvornih govornika: dece koja su u procesu usvajanja srpskog jezika kao prvog (anegdotski slučajevi), i odraslih osoba. Ponegde se uočavaju i sličnosti sa srpskim dijalektima. Da bi se ostvarili pouzdaniji rezultati, greške stranih studenata sravnjuju se i sa greškama koje nastaju pod uticajem prvog jezika, tj. sa greškama interferencije – kod učenika osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta mađarske nacionalnosti.

Dr Biljana Babić je docent na Odseku za srpski jezik i lingvistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. 

 

Powered by Bullraider.com