ћирилица

Dr Danilo Aleksić: "Vozim hjundai" ili "Vozim hjundaija"? O kategoriji animatnosti u savremenom srpskom jeziku

Predavač će govoriti o svom novom istraživanju veze između kategorije animatnosti (kategorije „živoˮ : „neživoˮ) i forme akuzativa u srpskom jeziku.
Prema V. Lompar, oblik akuzativa jednine u promeni imenica muškog roda prve deklinacione vrste određuju vrednosti semantički utemelјene distinkcije: ako imenica iz pomenute grupe označava nešto živo, akuzativ singulara jednak je genitivu, a ako označava nešto neživo – nominativu singulara. Na predavanju će biti reči o nekim jezičkim pojavama koje onemogućavaju doslovnu primenu bazičnog pravila, odnosno o principima kojima se to pravilo mora dopuniti. Na primer, poznato je da nazivi za automobile kao ford ili hjundai mogu imati akuzativ singulara jednak genitivu singulara iako označavaju nežive entitete. Postavlјa se pitanje šta je uzrok dotičnoj varijaciji i koja je forma akuzativa kod naziva za automobile češća. Zanimlјivo je i ukrštanje animatnosti sa polisemijom. Kada imenica može označavati i živ i neživ entitet, da li akuzativ jednine u kojem se ona upotreblјava uvek odgovara njenoj referenciji?
Posebna pažnja posvetiće se izgradnji korpusa koji su korišćeni pri istraživanju. Primarni korpusi prikuplјeni su sa srpskih medijskih portala pomoću programa napisanih u programskom jeziku Python. Programi su prikupili veliki broj tekstova i pohranili ih u XML dokumente, uz podatke o autoru (ako je autor naveden u izvoru), datumu i satu objavlјivanja i dr.

Dr Danilo Aleksić je asistent na Katedri za srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima na Filološkom fakultetu u Beogradu. 

Prezentaciju sa predavanja možete videti ovde. (N.B. Napominjemo da je prezentacija, kao i sav materijal na sajtu, zaštićena Creative Commons licencom (Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija), pod kojom se podrazumeva da je dozvoljeno umnožavanje, distribucija i javno saopštavanje dela, bez prerada, ali samo u nekomercijalne svrhe i pod uslovom da se navede ime autora.)

Powered by Bullraider.com