ћирилица

Dr Aleksandra Janić: Tvorbene i semantičke karakteristike izvedenih prideva na -(lj)iv u savremenom srpskom jeziku

Predmet predavanja su morfološko-semantičke karakteristike izvedenih prideva na ‑(lј)iv, odnosno onih sa sufiksom iv, -jiv, -lјiv. Cilј je da detalјno i sistematski rasvetlimo semantiku sufiksa iv/jiv/lјiv, te ponudimo preciznije odgovore na relevantna teorijska pitanja vezana za opšte principe morfologije i semantike u domenu tvorbe prideva i realizacije modalnih značenja u domenu reči.
Prideve na ‑(lј)iv posmatramo s obzirom na posedovanje komponente modalnosti i/ili skalarnosti. Naime, pridevi na -(lј)iv mogu imati: 1) modalno značenje: savitlјiv „koji se može saviti, koji može biti savijen”; 2) skalarno značenje: brblјiv „koji brblјa”; 3) značenje u kome je skalarnost nad modalnošću: zapalјiv „koji se lako zapali”.
Posebnu pažnju ćemo u predavanju obratiti i na odnos nenegiranih i negiranih prideva na ‑(lј)iv budući da ne postoje uvek u paru ili bar nisu podjednako uobičajeni, frekventni i/ili informativni (up. brblјiv i ?nebrblјiv, smrdlјiv i ?nesmrdlјiv; oboriv i neoboriv; osvojiv i neosvojiv). U situacijama gde je negirani pridev na ‑(lј)iv u upotrebi, a njegova nenegirana varijanta nije – razlog za to nije nepostojanje nenegirane varijante, već pragmatičko-semantički faktori koji je čine primerenom retkim ili nerealnim kontekstima. Biće dati konkretni leksičko-sintaksički konteksti u kojima se upotreblјavaju nenegirani pridevi na ‑(lј)iv koji se u literaturi smatraju nepostojećim ili trivijalnim.

Dr Aleksandra Janić je docent na Departmanu za srpski jezik Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

Powered by Bullraider.com