ћирилица

Dr Milena Kostić: Metaforička konceptualizacija VISOKOG OBRAZOVANJA u srpskom i engleskom jeziku

U prvom delu predavanja predstavićemo deo rezultata istraživanja čiji su predmet metaforičke konceptualizacije domena VISOKOG OBRAZOVANJA u srpskom i engleskom jeziku, a koje je utemeljeno u kognitivnolingvističkoj teoriji pojmovnih metafora. Cilj istraživanja bio je identifikovanje, klasifikovanje i poređenje pojmovnih metafora pomoću kojih se konceptualizuje domen VISOKOG OBRAZOVANJA u srpskom jeziku i u engleskom jeziku (britanska varijanta). Ciljni pojmovi, čije metaforičke konceptualizacije su analizirane u Britanskom nacionalnom korpusu i Korpusu savremenog srpskog jezika, jesu: E HIGHER EDUCATION / S VISOKO OBRAZOVANJE, E STUDENT / S STUDENT, E PROFESSOR / S PROFESOR, E UNIVERSITY / S UNIVERZITET. U oba jezika za konceptualizaciju ciljnog domena visokog obrazovanja iskorišćeni su izvorni domeni PREDMETA, PROSTORA, ŽIVOG BIĆA, ČOVEKA I OBLASTI LJUDSKE DELATNOSTI, KRETANJA, AKTIVNOSTI I PROCESA i MATERIJE.
Premda izvorni domeni odražavaju i oblikuju obrazovne ideologije, u drugom delu prezentacije osvetlićemo kulturno-ideološke aspekte metaforičke konceptualizacije domena VISOKOG OBRAZOVANJA u srpskom odn. engleskom jeziku s obzirom na aktuelne obrazovne ideologije – instrumentalističku, progresivističku, rekonstrukcionističku i humanističku. Jedan od ciljeva ovog dela istraživanja bio je da izdvoji parametre na osnovu kojih se mogu identifikovati izvorni domeni koji ukazuju na pomenute obrazovne ideologije, te ćemo opisati i metodu za utvrđivanje obrazovnih ideologija na osnovu izvornih domena. Rezultati istraživanja pokazuju da je u britanskom engleskom najzastupljenija rekonstrukcionistička, a u srpskom klasična humanistička obrazovna ideologija.

Dr Milena Kostić je stručni saradnik u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković” u Beogradu.

Powered by Bullraider.com