ћирилица

Društvo mladih lingvista jedanput mesečno organizuje prezentacije uzornih master radova. Cilj ovih prezentacija je da se studentima predoče dobri primeri master radova, na osnovu kojih bi oni sami osmislili sopstvena istraživanja.


 

Prezentacije uzornih master radova iz (kritičke) analize diskursa

 

Dragana Vasilijević: Diskurs političke reklame u srpskom, ruskom i ukrajinskom jeziku

Predmet istraživanja bile su kratke reklamne forme primarnog političkog diskursa: predizborni slogani i televizijski promotivni spotovi.
Istraživanje je sprovedeno na uzorku od  ukupno 75 predizbornih reklamnih slogana (31 srpski, 12 ruskih i 32 ukrajinska)  i 333 televizijska reklamna spota (124 srpska, 89 ruskih i 120 ukrajinskih) korišćenih u toku predizbornih kampanja u Srbiji, Rusiji i Ukrajini u toku 2012. godine. Građa je ekscerpirana sa zvaničnih stranica i kanala učesnika kampanja.
Teorijski okvir istraživanja činili su teorija govornih činova Dž. Ostina i Dž. Serla, učenje o princima kooperativnosti i konverzacijskoj implikaturi P. H. Grajsa i učenja o komunikativnim strategijama i taktikama. Primenjivane su opšte naučne metode kao što su posmatranje, deskripcija i dedukcija i lingvističke metode analize diskursa i interpretacione analize u okviru lingvistike teksta. Prikuplјena građa je analizirana iz lingvističke i komunikološke perspektive, što podrazumeva razmatranje kako lingvističkih, tako i paralingvističkih sredstava sa cilјem utvrđivanja univerzalnih zajedničkih karakteristika diskursa političke reklame u srpskom, ruskom i ukrajinskom jeziku, kao i osobenosti karakterističnih za svaki jezik i kulturu.

Prezentaciju možete videti ovde. (N.B. Napominjemo da je prezentacija, kao i sav materijal na sajtu, zaštićena Creative Commons licencom (Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija), pod kojom se podrazumeva da je dozvoljeno umnožavanje, distribucija i javno saopštavanje dela, bez prerada, ali samo u nekomercijalne svrhe i pod uslovom da se navede ime autora.)

 

Marta Popović: Kritička analiza diskursa o migrantskoj krizi 2015-2016. u nemačkim i srpskim medijima

Ovaj rad se bavi analizom novinskog diskursa nemačkog nedeljnika Spiegel i srpskog nedeljnika NIN, koji je neposredno ili posredno povezan sa migrantskom krizom, koja je u protekle dve godine pogodila Evropu i delove Afrike i Azije, u razdoblju od početka decembra 2015. do  kraja januara 2016. godine. Za ovaj period opredelili smo se zbog toga što su se upravo tada u okviru migrantske krize zbili veoma značajni  događaji.
Za Srbiju, koja je u stvari samo tranzitna zemlja, u ovom je periodu najveći problem bilo zatvaranje hrvatske granice, kao i podizanje bodljikavih žica na mađarskoj granici, koje bi trebalo da spreče ulazak migranata u zemlje EU. U Nemačkoj, konačnom odredištu velikog broja migranata, u novogodišnjoj su se noći dogodili masovni napadi na žene na železničkoj stanici u Kelnu.
Polazna autorova pretpostavka, koja se pokazala samo delimično tačnom, bila je da će nedeljnici zbog ovih važnih događaja obratiti posebnu pažnju na migrantsku krizu i o njoj mnogo pisati. Nemački nedeljnik Spiegel migrantskoj je krizi zaista posvetio pozamašan broj napisa, dok se srpski nedeljnik NIN njome bavio samo površno, ne dotičući se ni svetskih ni domaćih problema koji su sa njom povezani.
Kritička analiza diskursa veoma je pogodna metoda za analizu ovog materijala. Osim što pruža mogućnost tekstualne analize, ona omogućava i predstavljanje društvenih i kulturnih okolnosti u kojima tekstovi nastaju, odnosno prikazivanje stanja u kojem se određeno društvo nalazi. Neophodno je diskurs analizirati na svim nivoima, objasniti njegovo osnovno značenje, tumačiti poruke koje on nosi. Neophodno je dakle razotkriti − često veoma zatamljene − odnose moći, prikazati društvena zla koja su neprimetno ukorenjena u diskurs, i što je možda najvažnije, ponuditi način da se ta zla isprave ili ublaže.
Što se tekstualne analize tiče, početna hipoteza ovog  rada − zasnovana na izobilju stislkih figura koje se svakodnevno sreću u drugim medijima − glasila je da će novinski tekstovi o migrantskoj krizi obilovati takvim sredstvima, a pre svega metaforama. Kognitivna lingvistika, naime, metaforu posmatra kao način organizacije nepreglednog pojmovnog sistema. Metafora prema ovakvom shvatanju nije samo stvar jezika, već i stvar mišljenja.
Rad se sastoji iz dve celine. Prva celina predstavlja teorijski okvir rada, tj. osnovne informacije o kritičkoj analizi diskursa. Ona čitaoca upoznaje sa principima i ciljevima ove metode, tako što prvo definiše sam pojam ’diskurs’, zatim se bavi opštom analizom diskursa i konačno, pozivajući se uglavnom na Normana Ferklafa, objašnjava pojedinosti u vezi sa ovom metodom, njenu zasnovanost i praktičnu primenu. Autor čitaoca potom upoznaje sa principom kognitivne metafore i sa njenom ulogom u stvaranju društvene i političke stvarnosti preko uticaja na organizaciju našeg mišljenja.
Drugi deo rada bavi se analizom napisa iz Spiegela i NIN-a o migrantskoj krizi u pomenutom dvomesečnom periodu. Osim prikaza opšteg stanja u društvu, sa osvrtima na konkretne teme o kojima novinari ovih nedeljnika pišu, rad obuhvata i lingvističku analizu jezičkih sredstava koja su najkarakterističnija za tekstove objavljenje u ovim nedeljnicima, kao i poređenje rezultata istraživanja.

Prezentaciju možete videti ovde. (N.B. Napominjemo da je prezentacija, kao i sav materijal na sajtu, zaštićena Creative Commons licencom (Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija), pod kojom se podrazumeva da je dozvoljeno umnožavanje, distribucija i javno saopštavanje dela, bez prerada, ali samo u nekomercijalne svrhe i pod uslovom da se navede ime autora.)

 

Slobodanka Dabić: Predstavljanje "Drugog": predstave o orijentalnim i balkanskim narodima u američkom medijskom diskursu

Odnosi moći i nejednakosti poznati su oduvek, o tome su pisali i pišu mnogi teoretičari, napominjući da u društvu uvek postoji dominantna grupa koja se služi obrazovnim i medijskim institucijama kako bi prenosila određene stavove i održavala svoj status. Podržavanje stavova dominantne grupe unutar jednog društva može značiti da će celo društvo poprimiti te stavove, a zatim i na višem nivou postati dominantno društvo ili narod koji nameće svoj pogled na svet.
Američki mediji su instrument američkog društva kojim se održava stav da je Zapadna civilizacija jača i bolja u odnosu na Istočnu civilizaciju. Globalizacija i razvoj tehnologije su dozvolili da svi mediji budu distupni svima i da svako u svakom trenutku može pročitati vest sa bilo kog dela sveta. Zato su američki mediji postali vrlo moćan alat, ali i značajan izvor informacija i stavova.
Teorije o orijentalizmu, koje je postavo Edvard Said, objašnjavaju kako se izgradila slika o Istoku, tj. Orijentu, među zapadnim narodima i kako se ona jednim delom kroz medije održava danas. Teorije o balkanizmu objašnjavaju kako se slična slika gradila o Balkanu, a danas prenosi. Analiza američkog medijskog diskursa može objasniti kako se stvaraju i prenose stereotipne predstave o balkanskim i orijentalnim narodima kao „Drugom“, a to je upravo tema i osnova ovog rada. Analiza se oslanja na pomenute teorije o orijentalizmu i balkanizmu, vodeći se hipotezom da je diskurs u upotrebi kod američkih medija takav da formira odnos nejednakosti između američkog naroda, sa jedne strane, i orijentalnih i balkanskih naroda, sa druge strane.

Prezentaciju možete videti ovde. (N.B. Napominjemo da je prezentacija, kao i sav materijal na sajtu, zaštićena Creative Commons licencom (Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija), pod kojom se podrazumeva da je dozvoljeno umnožavanje, distribucija i javno saopštavanje dela, bez prerada, ali samo u nekomercijalne svrhe i pod uslovom da se navede ime autora.)

Dodaj komentar (0)

Prezentacije uzornih master radova iz leksikologije

 

Valentina Ilić: Konceptualizacija apstraktnih pojmova istina i laž u srpskom jeziku

Rad predstavlјa analizu apstraktnih imenica istina i laž iz ugla kognitivnolingvističkog pristupa na korpusu savremenog srpskog jezika – metodom konceptualne analize. Na samom početku predstavlјa se priroda apstraktnih imenica, a zatim se obrazlažu pristup, korpus, kao i osnovne etape u istraživanju. Ukratko se daje postanak i razvoj kognitivne lingvistike, njeni osnovni postulati, te glavna obeležja pojmovnih metafora i njihovih vrsta. S obzirom na to da je reč o pojmovima koji obeležavaju važnu sferu čovekovog duhovnog života, u opštim napomenama daje se njihovo razumevanje kroz istoriju filozofije, budući da je istina jedan od njenih klјučnih pojmova, pa bilo kakvo pisanje o njoj podrazumeva i poznavanje glavnih filozofskih implikacija. Pre same analize, i u svrhu što potpunijeg razumevanja istine i laži, data je njihova etimologija, a potom i savremena semantika. Glavni deo rada sastoji se od dve velike celine: koncepta istine i koncepta laži. Strukturu obeju celina čine pojmovne metafore i scenariji do kojih se došlo analizom građe. Pojmovne metafore se grupišu po različitim nivoima opštosti, koji su u suštini podudarni ovim konceptima, dok su razlike i suprotnosti zasnovane samo na nivoima sa visokim stepenom konkretnosti. Pojedine grupe metafora sintetički se predstavlјaju u vidu dijagrama. Nakon analiza, izlažu se rezultati asocijativnog testa sprovedenog sa učenicima Četrnaeste beogradske gimnazije, koji potvrđuju i donekle upotpunjuju sliku predstavlјenih koncepata. Na samom kraju daju se klјučne  pojmovne metafore koje ilustruju konceptualizaciju istine i laži, one se konfrontiraju i iznose se osnovni zaklјučci sprovedenog istraživanja.

Prezentaciju možete videti ovde. (N.B. Napominjemo da je prezentacija, kao i sav materijal na sajtu, zaštićena Creative Commons licencom (Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija), pod kojom se podrazumeva da je dozvoljeno umnožavanje, distribucija i javno saopštavanje dela, bez prerada, ali samo u nekomercijalne svrhe i pod uslovom da se navede ime autora.)

 

Vesna Nikolić: Leksema kuća kao lingvokulturološki koncept u srpskom jeziku

U radu se sa lingvokulturološkog i kognitivnog stanovišta analizira sistemski, anketni i tekstualni materijal lekseme kuća u savremenom srpskom jeziku. Cilј rada bio je da se pokaže da je KUĆA vrlo važan kulturološki koncept u srpskoj lingvokulturi i da se primenom metodologije Ježija Bartminjskog dođe do kognitivne definicije ovog pojma. Istraživanje je pokazalo da se kuća u srpskom jeziku vrlo često konceptualizuje kao PORODICA, UTOČIŠTE i SKLONIŠTE, zbog čega izrazito konotira toplinu, sigurnost, slobodu, lјubav i mir. 

Materijal možete videti ovde. (N.B. Napominjemo da je sav materijal na sajtu zaštićen Creative Commons licencom (Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija), pod kojom se podrazumeva da je dozvoljeno umnožavanje, distribucija i javno saopštavanje dela, bez prerada, ali samo u nekomercijalne svrhe i pod uslovom da se navede ime autora.)

 

Bojana Todić: Pridevska antonimija u Asocijativnom rečniku srpskog jezika

Rad je zamišlјen kao sinhronijska semantička analiza pridevâ koji se nalaze u antonimskom odnosu, a javlјaju se kao par stimulus – reakcija u Asocijativnom rečniku srpskoga jezika. Iako je naš pristup analizi pridevâ prvenstveno semantički usmeren, u radu je dotaknut i formalni aspekt, koji se tiče bilo forme samih antonima, bilo forme njihovih definicija kao pokazatelјa odnosa antonimije. Pošli smo od hipoteze da je veza zasnovana na suprotnosti značenja leksema jedna od najčvršćih (ako ne i najčvršća) veza među rečima u jezičkom sistemu. Budući da svi dosadašnji podaci ukazuju na činjenicu da u našoj memoriji lekseme nisu složene bez reda, analiza verbalnih asocijacija se, pružajući raznovrsne mogućnosti saznavanja suštine našeg jezičkog sistema i ustrojstva našeg mentalnog leksikona kao njegove pozadine, pokazala adekvatnom za ovakav tip istraživanja. Cilј rada je da se, kroz analizu semantike antonimâ i relacija koje uspostavlјaju, kako između sebe tako i prema drugovrsnim leksemama, proveri (potvrdi ili opovrgne) hipoteza o antonimiji kao sistematskoj pojavi u leksičkoj, ali i u mentalnoj strukturi, gde bi antonimi, u skladu sa navedenim, bili uskladišteni u neposrednoj blizini.

Prezentaciju možete videti ovde, a materijal ovde. (N.B. Napominjemo da je prezentacija, kao i sav materijal na sajtu, zaštićena Creative Commons licencom (Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija), pod kojom se podrazumeva da je dozvoljeno umnožavanje, distribucija i javno saopštavanje dela, bez prerada, ali samo u nekomercijalne svrhe i pod uslovom da se navede ime autora.)

 

Nenad Krcić: Glagolska hiponimija u rečnicima sinonima srpskog jezika

Mada se hiponimija u lingvistici smatra prevashodno semantičkim odnosom kod imenica, u određenim pristupima, poput pristupa prinstonskih autora u WordNet-u (koji govore o troponimiji) ili nekih ruskih lingvista, na različite načine izdvaja se i glagolska hiponimija. U ovom radu analiziramo glagolske lekseme ekscerpirane iz dvaju rečnika sinonima srpskog jezika, Miodraga Lalovića (1974) i Pavla Ćosića (2008). Koristimo komponencijalnu analizu, oslanjajući se na pristup ruske autorke Elene Kotcove, koja u svojoj doktorskoj disertaciji o glagolskim hiponimima u ruskom jeziku izdvaja hiposeme na osnovu kojih klasifikuje građu. Slično, i mi u analizi uočavamo hiposeme koje upućuju na različite vrste hiponimijskog odnosa među glagolima, kao što su načinski, instrumentalni, agentivni, pacijetivni, vremenski, prostorni, uzročni, cilјni i skalarni. Na osnovu komponencijalne analize značenja glagolskih leksema pokušali smo i da razgraničimo hiponimijske odnose od odnosa relativne sinonimije. Između ostalog, zaklјučujemo da su neki od osnovnih razloga preklapanja hiponimije i relativne sinonimije kod glagola ukrštanje determinacionih modela, polisemija odnosno platisemija glagola, kao i nejasna granica denotacije, tj. preklapanje denotacija glagolskih leksema. Takođe, potvrđuje se da ovaj tip hiponimije ima manje hijerarhijskih nivoa od imeničkog, da isti hiponim može imati dva ili više hiperonima, da je moguće ukrštanje različitih hiposema u semskoj strukturi jednog hiponima, a uočava se i pojava autohiponimije. 

Prezentaciju možete videti ovde. (N.B. Napominjemo da je prezentacija, kao i sav materijal na sajtu, zaštićena Creative Commons licencom (Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija), pod kojom se podrazumeva da je dozvoljeno umnožavanje, distribucija i javno saopštavanje dela, bez prerada, ali samo u nekomercijalne svrhe i pod uslovom da se navede ime autora.)

Dodaj komentar (0)

Prezentacije uzornih master radova iz nastave stranih jezika

 

Sandra Miladinović: Razvoj višestrukih inteligencija kroz nastavu španskog jezika

S obzirom na to da istraživanja potvrđuju da se može intenzivno delovati na inteligenciju, što ide u prilog celokupnom razvoju ličnosti učenika, neophodno je osmisliti aktivnosti koje bi pokretale različite inteligencije kod učenika, kao i prilagoditi nastavno gradivo u skladu sa njihovim sposobnostima, ali i podsticati razvoj onih inteligencija koje su u manjoj meri prisutne kod pojedinca. S tim u vezi, bitan je Gardnerov model višestruke inteligencije prema kome postoji kompozit osam različitih vrsta inteligencija, koje su u snažnoj međusobnoj vezi i interakciji i od kojih svaka ima sopstveni razvojni put. Reč je o sledećim vrstama inteligencije: lingvistička (jezička, verbalna), logičko-matematička, telesno-kinestetička, vizuelno-prostorna, muzička, interpersonalna, intrapersonalna i naturalistička inteligencija. Prema Gardneru, inteligencija nije jedinstvena, već predstavlјa kombinaciju sposobnosti i drugih karakteristika koje poseduje svaki pojedinac, u manjoj ili većoj meri. Takođe, mišlјenja je da navedene inteligencije retko deluju samostalno. Umesto toga, dolazi do njihovog međusobnog dupunjavanja i integrisanja.
Ovaj rad bavi se razvojem višestrukih inteligencija u kontekstu učenja stranog jezika, u ovom slučaju španskog. Istraživanjem su obuhvaćena dva odelјenja četvrtog razreda Druge kragujevačke gimnazije, a dobijeni podaci prikuplјeni su metodom ankete, intervjua, posmatranja i analize udžbenika. Cilј je da se analizira i istraži u kojoj meri je podstaknut razvoj spomenutih inteligencija kroz nastavu španskog jezika, kao i da se ukaže na značaj koji iste imaju kada je reč o razvoju učeničkih sposobnosti i podizanju kvaliteta nastave španskog jezika. Dobijeni rezultati pokazuju da je kroz nastavu španskog jezika podstaknut razvoj svih devet inteligencija, ali ne u podjednakoj meri.

Prezentaciju možete videti ovde(N.B. Napominjemo da je prezentacija, kao i sav materijal na sajtu, zaštićena Creative Commons licencom (Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija), pod kojom se podrazumeva da je dozvoljeno umnožavanje, distribucija i javno saopštavanje dela, bez prerada, ali samo u nekomercijalne svrhe i pod uslovom da se navede ime autora.)

 

Milena Žikić: Motivacija u učenju nemačkog jezika – sociolingvistički faktori

Poznavanje barem jednog stranog jezika ne samo da se podrazumeva, već postaje imperativ.Pored znanja engleskog, koje je danas postalonezaobilazno u svim sferama ljudskog života, nameće se i potreba za učenjem nemačkog jezika, kako zbog sve većeg broja nemačkih firmi u Srbiji, tako i zbog mogućnosti rada u Nemačkoj. Broj polaznika svakodnevno raste. Pored škola stranih jezika, učenje se organizuje i u nemačkim firmama koje posluju u Srbiji. Međutim, postavlja se pitanje šta je to što većinu polaznika motiviše da uče taj jezik i da li postoji razlika u motivaciji među polaznicima kursa u školi stranih jezika i onih u firmi. Takođe, postavlja se i pitanje pristupa i metoda u nastavi, koji bi dodatno podstakli učenike da sa većom željom pristupe učenju nemačkog jezika.
Rad se sastoji iz dva dela. Prvi je deo teorijski i daje odgovor na pitanje šta je to motivacija, koje sve vrste motivacije postoje, od čega one zavise i šta utiče na njihovu promenu. U drugom delu je predstavljeno istraživanje, tačnije analiza ankete koja je sprovedena među učenicima škole stranih jezika i zaposlenih u jednoj nemačkoj firmi. Cilj je bio ustanoviti nivo motivacije i kod jednih i kod drugih i međusobno ih uporediti. Analiza je pokazala čiji je nivo motivacije viši i šta je uticalo na to, kao i da li se motivacija uvećava ili smanjuje s vremenom i koji su razlozi takve promene.

Prezentaciju možete videti ovde. (N.B. Napominjemo da je prezentacija, kao i sav materijal na sajtu, zaštićena Creative Commons licencom (Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija), pod kojom se podrazumeva da je dozvoljeno umnožavanje, distribucija i javno saopštavanje dela, bez prerada, ali samo u nekomercijalne svrhe i pod uslovom da se navede ime autora.)

 

Sanja Milosavljević: Greške u pisanim radovima studenata španskog jezika

S obzirom na činjenicu da analiza grešaka u pisanim radovima pruža značajne podatke o napredovanju studenata u pisanom izražavanju, u ovom radu bavili smo se analizom pisane produkcije kod studenata španskog jezika na nivou B2. Analizirali smo radove studenata treće godine Katedre za hispanistiku na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Tačnije, u radu se iznosi popis najčešćih grešaka koje se javlјaju u pisanim dnevnicima kod šest studentkinja tokom jednosemestralnog kursa Strategije u učenju stranih jezika. Analizirani uzorak činili su šezdeset dnevnika, kao i anketa koja nam je pomogla u otkrivanju nekih od uzroka za nastanak grešaka iz perspektive studentkinja. Cilј istraživanja bio je da se utvrde problematična polјa u pisanoj produkciji, tj. da se ispita koje jezičke strukture predstavlјaju poteškoće prilikom pisanja i zbog čega se one javlјaju. Posebna pažnja usmerena je na gramatičke, pravopisne i stilističke greške. Rezultati istraživanja pokazali su da određene kategorije još uvek nisu u potpunosti savladane iako su obrađene i uvežbane na prethodnim nivoima, što ukazuje da zahtevaju dodatnu pažnju kako se određeni tip grešaka ne bi nadalјe ponavlјao, ali i kako bi se date greške smanjile ili potpuno nestale na narednom jezičkom nivou. Takođe, istraživanje ukazuje na značaj primene strategija i tehnika pisanja, ali i na korekciju napisanog, što doprinosi bolјem razvoju pisane veštine.

Prezentaciju možete videti ovde. (N.B. Napominjemo da je prezentacija, kao i sav materijal na sajtu, zaštićena Creative Commons licencom (Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija), pod kojom se podrazumeva da je dozvoljeno umnožavanje, distribucija i javno saopštavanje dela, bez prerada, ali samo u nekomercijalne svrhe i pod uslovom da se navede ime autora.)

 

Dragana Možek: Disleksija i načini njenog prevazilaženja u nastavi stranih jezika

Danas postoji svest o problemu disleksije, koji pogađa ne tako mali procenat školske dece (oko 10%). Od izuzetnog značaja za pravilan razvoj i školski uspeh je svakako rano otkrivanje i primena odgovarajuće terapije. Osim toga, važan je i dobar, podsticajan odnos okoline. Ako se njihova različitost, tj. posebnost ili čak dar, na pravi način prihvati, primenom naučno potvrđenih i priznatih metoda, mogu se postići jako dobri rezultati. Kada su deca sa disleksijom u pitanju, učenje stranog jezika bi trebalo početi što ranije i koristiti metode rada koje su prilagođene potrebama deteta. To su, pre svega, tzv. multisenzorne metode. Disleksičarima prija intenzivno korišćenje auditivnih medija jer im je na taj način olakšano ponavlјanje. Mlađa deca pokazuju veliki napredak korišćenjem vizuelnih stimulansa. U radu su nužna česta ponavlјanja dok se gradivo ne automatizuje, kao i prezentovanje manje količine gradiva u češćim vremenskim intervalima. Primena do sada slabo zastuplјenog ekstenzivnog čitanja u nastavi stranih jezika takođe daje jako dobre rezultate. Pri tome, treba biti svestan činjenice da su slučajevi disleksije uvek individualni, tj. da se neće sve osobe sa ovim problemom suočavati sa istim poteškoćama i da im shodno tome neće uvek svima odgovarati isti pristup.
Ipak, koncipiranje nastave oslanjajući se na nove i, kako se u praksi pokazalo, delotvorne metode podrazumeva prilagođavanje nastavnika individualnim potrebama učenika. Nažalost, u našem obrazovnom sistemu i dalјe su zastuplјena odelјenja sa velikim brojem dece. U takvim uslovima gotovo je nemoguće prilagoditi nastavu svim učenicima. Disleksičari zahtevaju puno vremena i razumevanja. Može se lako desiti da takvo dete u velikom odelјenju ostane neprimećeno ili pogrešno shvaćeno. Druga slabost sistema obrazovanja je nedovolјno razvijena komunikacija između nastavnika, kao i između roditelјa i nastavnog osoblјa. Stoga treba insistirati na unapređenju saradnje, informisanosti, komunikacije i blagovremenom i savesnom angažovanju pedagoško-psiholoških službi u školama. Strlјenje i istrajnost na obe strane su, dakle, klјučni faktori uspeha koji će dalјe delovati motivišuće na nastavak učenja. Tako se ulazi u krug pozitivne uslovlјenosti, gde zadovolјstvo koje pruža nastava utiče na učenje koje dovodi do dobrih rezultata. 

Dodaj komentar (0)