ћирилица

Prezentacije uzornih master radova iz (kritičke) analize diskursa

 

Dragana Vasilijević: Diskurs političke reklame u srpskom, ruskom i ukrajinskom jeziku

Predmet istraživanja bile su kratke reklamne forme primarnog političkog diskursa: predizborni slogani i televizijski promotivni spotovi.
Istraživanje je sprovedeno na uzorku od  ukupno 75 predizbornih reklamnih slogana (31 srpski, 12 ruskih i 32 ukrajinska)  i 333 televizijska reklamna spota (124 srpska, 89 ruskih i 120 ukrajinskih) korišćenih u toku predizbornih kampanja u Srbiji, Rusiji i Ukrajini u toku 2012. godine. Građa je ekscerpirana sa zvaničnih stranica i kanala učesnika kampanja.
Teorijski okvir istraživanja činili su teorija govornih činova Dž. Ostina i Dž. Serla, učenje o princima kooperativnosti i konverzacijskoj implikaturi P. H. Grajsa i učenja o komunikativnim strategijama i taktikama. Primenjivane su opšte naučne metode kao što su posmatranje, deskripcija i dedukcija i lingvističke metode analize diskursa i interpretacione analize u okviru lingvistike teksta. Prikuplјena građa je analizirana iz lingvističke i komunikološke perspektive, što podrazumeva razmatranje kako lingvističkih, tako i paralingvističkih sredstava sa cilјem utvrđivanja univerzalnih zajedničkih karakteristika diskursa političke reklame u srpskom, ruskom i ukrajinskom jeziku, kao i osobenosti karakterističnih za svaki jezik i kulturu.

Prezentaciju možete videti ovde. (N.B. Napominjemo da je prezentacija, kao i sav materijal na sajtu, zaštićena Creative Commons licencom (Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija), pod kojom se podrazumeva da je dozvoljeno umnožavanje, distribucija i javno saopštavanje dela, bez prerada, ali samo u nekomercijalne svrhe i pod uslovom da se navede ime autora.)

 

Marta Popović: Kritička analiza diskursa o migrantskoj krizi 2015-2016. u nemačkim i srpskim medijima

Ovaj rad se bavi analizom novinskog diskursa nemačkog nedeljnika Spiegel i srpskog nedeljnika NIN, koji je neposredno ili posredno povezan sa migrantskom krizom, koja je u protekle dve godine pogodila Evropu i delove Afrike i Azije, u razdoblju od početka decembra 2015. do  kraja januara 2016. godine. Za ovaj period opredelili smo se zbog toga što su se upravo tada u okviru migrantske krize zbili veoma značajni  događaji.
Za Srbiju, koja je u stvari samo tranzitna zemlja, u ovom je periodu najveći problem bilo zatvaranje hrvatske granice, kao i podizanje bodljikavih žica na mađarskoj granici, koje bi trebalo da spreče ulazak migranata u zemlje EU. U Nemačkoj, konačnom odredištu velikog broja migranata, u novogodišnjoj su se noći dogodili masovni napadi na žene na železničkoj stanici u Kelnu.
Polazna autorova pretpostavka, koja se pokazala samo delimično tačnom, bila je da će nedeljnici zbog ovih važnih događaja obratiti posebnu pažnju na migrantsku krizu i o njoj mnogo pisati. Nemački nedeljnik Spiegel migrantskoj je krizi zaista posvetio pozamašan broj napisa, dok se srpski nedeljnik NIN njome bavio samo površno, ne dotičući se ni svetskih ni domaćih problema koji su sa njom povezani.
Kritička analiza diskursa veoma je pogodna metoda za analizu ovog materijala. Osim što pruža mogućnost tekstualne analize, ona omogućava i predstavljanje društvenih i kulturnih okolnosti u kojima tekstovi nastaju, odnosno prikazivanje stanja u kojem se određeno društvo nalazi. Neophodno je diskurs analizirati na svim nivoima, objasniti njegovo osnovno značenje, tumačiti poruke koje on nosi. Neophodno je dakle razotkriti − često veoma zatamljene − odnose moći, prikazati društvena zla koja su neprimetno ukorenjena u diskurs, i što je možda najvažnije, ponuditi način da se ta zla isprave ili ublaže.
Što se tekstualne analize tiče, početna hipoteza ovog  rada − zasnovana na izobilju stislkih figura koje se svakodnevno sreću u drugim medijima − glasila je da će novinski tekstovi o migrantskoj krizi obilovati takvim sredstvima, a pre svega metaforama. Kognitivna lingvistika, naime, metaforu posmatra kao način organizacije nepreglednog pojmovnog sistema. Metafora prema ovakvom shvatanju nije samo stvar jezika, već i stvar mišljenja.
Rad se sastoji iz dve celine. Prva celina predstavlja teorijski okvir rada, tj. osnovne informacije o kritičkoj analizi diskursa. Ona čitaoca upoznaje sa principima i ciljevima ove metode, tako što prvo definiše sam pojam ’diskurs’, zatim se bavi opštom analizom diskursa i konačno, pozivajući se uglavnom na Normana Ferklafa, objašnjava pojedinosti u vezi sa ovom metodom, njenu zasnovanost i praktičnu primenu. Autor čitaoca potom upoznaje sa principom kognitivne metafore i sa njenom ulogom u stvaranju društvene i političke stvarnosti preko uticaja na organizaciju našeg mišljenja.
Drugi deo rada bavi se analizom napisa iz Spiegela i NIN-a o migrantskoj krizi u pomenutom dvomesečnom periodu. Osim prikaza opšteg stanja u društvu, sa osvrtima na konkretne teme o kojima novinari ovih nedeljnika pišu, rad obuhvata i lingvističku analizu jezičkih sredstava koja su najkarakterističnija za tekstove objavljenje u ovim nedeljnicima, kao i poređenje rezultata istraživanja.

Prezentaciju možete videti ovde. (N.B. Napominjemo da je prezentacija, kao i sav materijal na sajtu, zaštićena Creative Commons licencom (Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija), pod kojom se podrazumeva da je dozvoljeno umnožavanje, distribucija i javno saopštavanje dela, bez prerada, ali samo u nekomercijalne svrhe i pod uslovom da se navede ime autora.)

 

Slobodanka Dabić: Predstavljanje "Drugog": predstave o orijentalnim i balkanskim narodima u američkom medijskom diskursu

Odnosi moći i nejednakosti poznati su oduvek, o tome su pisali i pišu mnogi teoretičari, napominjući da u društvu uvek postoji dominantna grupa koja se služi obrazovnim i medijskim institucijama kako bi prenosila određene stavove i održavala svoj status. Podržavanje stavova dominantne grupe unutar jednog društva može značiti da će celo društvo poprimiti te stavove, a zatim i na višem nivou postati dominantno društvo ili narod koji nameće svoj pogled na svet.
Američki mediji su instrument američkog društva kojim se održava stav da je Zapadna civilizacija jača i bolja u odnosu na Istočnu civilizaciju. Globalizacija i razvoj tehnologije su dozvolili da svi mediji budu distupni svima i da svako u svakom trenutku može pročitati vest sa bilo kog dela sveta. Zato su američki mediji postali vrlo moćan alat, ali i značajan izvor informacija i stavova.
Teorije o orijentalizmu, koje je postavo Edvard Said, objašnjavaju kako se izgradila slika o Istoku, tj. Orijentu, među zapadnim narodima i kako se ona jednim delom kroz medije održava danas. Teorije o balkanizmu objašnjavaju kako se slična slika gradila o Balkanu, a danas prenosi. Analiza američkog medijskog diskursa može objasniti kako se stvaraju i prenose stereotipne predstave o balkanskim i orijentalnim narodima kao „Drugom“, a to je upravo tema i osnova ovog rada. Analiza se oslanja na pomenute teorije o orijentalizmu i balkanizmu, vodeći se hipotezom da je diskurs u upotrebi kod američkih medija takav da formira odnos nejednakosti između američkog naroda, sa jedne strane, i orijentalnih i balkanskih naroda, sa druge strane.

Prezentaciju možete videti ovde. (N.B. Napominjemo da je prezentacija, kao i sav materijal na sajtu, zaštićena Creative Commons licencom (Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija), pod kojom se podrazumeva da je dozvoljeno umnožavanje, distribucija i javno saopštavanje dela, bez prerada, ali samo u nekomercijalne svrhe i pod uslovom da se navede ime autora.)

Powered by Bullraider.com