latinica

Друштво младих лингвиста окупља студенте лингвистике и филологије, али и остале заинтересоване за језик и језике. Основано је са циљем да млади језички стручњаци међусобно размењују идеје, ставове и размишљања, али и да се они подстакну на научна истраживања у разним лингвистичким и сродним дисциплинама. Посебан задатак Друштва је популаризација лингвистике и њених сазнања, као и примене и значаја тих сазнања у осталим сферама људског деловања.

Придружите нам се!

 

Previous Next
Како постати члан Друштво младих лингвиста окупља све заинтересоване за језик и лингвистику, без обзира на године или професионално опредељење. Члан Друштва младих лингвиста може бити свако лице које:1) прихвата циљеве Друштва и Статут;2) поднесе пријаву за учлањење;3) плати чланарину за текућу годину. Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности. За лице млађе од 14 година пријаву подноси његов законски заступник. Уколико желите да постанете члан Друштва младих лингвиста, треба да попуните и потпишете пријаву коју можете видети овде. За чланове из Србије, чланарина за 12 месеци износи 1000 динара.  Подаци о уплати Прималац: Друштво младих лингвиста, Витезова Карађорђеве звезде 70г/6, 11000 БеоградСврха уплате: чланаринаБрој жиро-рачуна: 105-515159-53 Пример уплатнице можете видети овде. Ако обнављате чланарину, подаци о уплати остају исти. За чланове изван Србије, чланарина за 12 месеци износи 10... Read more
Др Данка Синадиновић: Лингвистички поглед на медицински сусрет - анализа интеракције лекара и пацијента на енглеском и српском језику Тема овог предавања је интеракција лекара и пацијента која се одвија у оквиру медицинског сусрета у установама терцијарне здравствене заштите у две језички и културно различите средине. Анализираћемо комуникацију између лекара и пацијента на енглеском и српском језику, са акцентом на језичким средствима којима се говорници служе у овом типу комуникације, њиховим улогама и правима, као и расподели и симболима моћи у оквиру медицинског сусрета. Покушаћемо и да одговоримо на питање у којој мери се интеракција лекара и пацијента на овим просторима (која је до сада недовољно истражена) разликује од оне на енглеском говорном подручју (којој се већ дуго посвећује пажња како са језичког, тако и са медицинског становишта).Након кратког увида у анализу (институционалне) комуникације, критичку аналилизу дискурса и институционалну комуникацију, навешћемо основне одлике медицинског сусрета. У наставку ћемо се усредсредити на анализу и поређење два корпуса који се састоје из разговора сниманих у... Read more
Др Милица Витаз: Утицај лудичких активности на учење страних језика Лудичке активности, тј. образовне или дидактичке игре, биле су предмет расправе још у време Платона. Многи филозофи, антрополози и педагози бавили су се пореклом игре, њеним значајем и улогом у образовању. Када је у питању настава страног језика, лудичке активности примарно налазимо у раду са децом. Ипак, сматрамо да овакав вид наставе може бити веома користан и у раду са одраслима.Главна тема овог излагања јесте утицај лудичких активности на учење страних језика и ставови студената о тим активностима. Ради се о експерименту у коме су учествовали студенти Филолошког факултета Универзитета у Београду који су похађали курс енглеског језика као страног. Овим истраживањем смо покушали да утврдимо да ли студенти са којима се користе лудичке активности у понављању градива из граматике и вокабулара остварују боље резултате на излазном тесту од студената који исто то градиво понављају на традиционалан начин. Такође смо желели да испитамо ставове студената о коришћењу поменутих активности,... Read more
Др Гордана Лалић-Крстин: Играње језиком - како и зашто Игра је универзална људска (и не само људска) карактеристика и као таква представља значајну еволуцијску, биолошку и физиолошку појаву. Она такође има важну антрополошку, социолошку и психолошку функцију у људском друштву и као таква јавља се у различитим облицима. Један од тих облика свакако је језик, који ћемо овде посматрати као средство лудичке активности.Током предавања кратко ћемо се осврнути на место лудичке функције у језику у светлу Јакобсонове типологије језичких функција. Поставићемо нека од питања која се намећу, као нпр. зашто се игре речима уопште јављају и на којим нивоима језичке структуре, које су неке од њихових функција и облика испољавања, какви прагматични ефекти се њима желе постићи, у којим регистрима се појављују, итд, и, наравно, покушати да дамо одговоре на њих. Посебан акценат биће стављен на морфолошки и лексички ниво језичке структуре и могућностима играња формом и значењем у процесима творбе нових речи. Излагање ће бити праћено мноштвом савремених... Read more
Др Сања Микетић Суботић: Ставови према језику и језичке идеологије   На ово предавање ћу ви преставим резултате свог истраживања.Овом реченицом желела сам да скренем пажњу на чињеницу да сви имамо одређени став према томе да неким дијалекатским и нестандардним цртама није место у званичном и формалном контексту. Претпостављам да је прва реченица код читалаца изазвала не само став према коришћеном варијетету већ и одређени став према мени као говорнику тог варијетета.Ставови према језику и језичке идеологије представљају широке социолингвистичке конструкте и психолошке, социјалне и когнитивне структуре. Док је став индивидуална категорија, језичке идеологије постоје у свести већег броја говорника конкретног језика. Њима се говорници врло често несвесно воде и уткане су у оно што ти говорници сматрају здравим разумом захваљујући образовно-васпитном процесу, медијима и (најчешће) неписаним конвенцијама, које постоје у самом друштву и репрезентују кохерентан систем представа о језику и језичкој употреби.На овом предавању ће најпре бити представљена... Read more
Др Анамарија Сореску Маринковић и др Моника Хуцану: Румунски варијетети у језичком пејзажу Србије Где год да се налазимо данас, окружени смо натписима: имена улица, продавница или зграда, натписи на споменицима, путокази, билборди, графити, итд. Сви ови видљиви натписи изложени на јавним местима чине језички пејзаж (ЈП) одређене области или територије. ЈП представља сцену на којој се јавни живот друштва одвија и, као такав, игра кључну социо-симболичку улогу. Истраживање језичког пејзажа је релативно нова област коју чини неколико академских дисциплина, као што су примењена лингвистика, социолингвистика, антропологија, социологија, психологија и културна географија.Полазећи од теорије плурицентричних језика, фокусираћемо се на присуство румунског језика и његових недоминантних варијетета у језичком пејзажу Србије. У Војводини, румунски је један од шест званичних језика Аутономне покрајине, предаје се у школама, користи се у штампаним и електронским медијима, а натписи на стандардном румунском, као и на локалном варијетету, честа су појава: на државним институцијама, на... Read more
Др Јасна Влајић-Поповић: Зашто је новац нов - пример прецизирања једне наизглед јасне етимологије Предавање има за циљ да понуди мали приказ методологије етимолошких истраживања. За пример је узет случај када једна реч, наизглед јасног порекла, заправо нема поуздане етимологије јер није прецизно утврђено – нити чврстим аргументима претпостављено – не само када и где, већ ни како је (нити зашто, под којим околностима), она настала. Овде се разматра реч новац.Термин новац је именица недвосмислено изведена од придева нов, али то није довољно рећи о његовом пореклу да би он био заиста етимологисан.  Преиспитивање почиње тако што се прво излажу постојећа тумачења, и за свако од њих образлаже зашто не стоји.Затим се евидентирају расположиве лексикографске потврде и утврђује њихова хронологија и географска дистрибуција. Утврђује се да је реч посведочена само још у словеначком и бугарском језику, али у ограниченој употреби – чему њихови етимолошки речници не поклањају пажњу. То, као и чињеница да оваква творба термина нема ономасиолошке паралеле у другим језицима – ни словенским ни... Read more