latinica

Циљеви и визија

 

Друштво младих лингвиста  је невладино и непрофитно удружење основано ради остваривања циљева у области лингвистике и сродних друштвених наука.

Циљеви Друштва су: научно-истраживачки рад у области лингвистике и других сродних друштвених наука, едукација и стручно усавршавање студената лингвистике и филологије, као и других заинтересованих, обука наставника у основним и средњим школама, популаризација лингвистике, унапређивање језичке културе код грађана, развијање лингвистичке и функционалне писмености, развијање свести о језику и језичким правима.

Ради остваривања својих циљева Друштво:
1) прикупља и обрађује научну и стручну литературу из лингвистике и сродних друштвених наука;
2) организује, само или као партнер са другим организацијама, школе, семинаре, скупове, конференције и друге облике едукације и стручног усавршавања за студенте и дипломиране филологе у овој области;
3) организује јавне трибине и предавања како би се разменила мишљења о релевантним лингвистичким темама;
4) води и учествује, само или као партнер са другим организацијама, у научно-истраживачким пројектима којима се стичу нова сазнања у лингвистици и сродним дисциплинама;
5) води и учествује, само или као партнер са другим организацијама, у друштвене пројектима који промовишу језичка права;
6) сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве лингвистичким темама, као и језичким правима;
7) објављује публикације (како стручне, тако и научно-популарне);
8) објављује стручне и научно-популарне текстове у медијима;
9) популарише лингвистику и њена достигнућа путем предавања, изложби, манифестација и сл.;
10) промовише значај развијања свести о језичким правима и језичкој толеранцији.

Визија Удружења је друштво свесних, одговорних, активних, толерантних младих језичких стручњака који ће доприносити развоју друштва путем ширења знања и научних и културних идеја. Удружење критички посматра и коментарише синхронијске и дијахронијске језичке појаве, утиче на разумевање о језику међу грађанима, друштвено је ангажовано у ширењу мултилингвизма и мултикултурализма. Крајњи циљ је језички свесно и толерантно друштво, у којем се негују вредности научног и креативног рада и демократског друштва.

Стратегија Удружења је додатна едукација пре свега студената свих нивоа студија, али и других заинтересованих, у области лингвистике, као и упућивање и укључивање студената у научно-истраживачки рад. Стратегија се заснива и на приближавању апстрактних научних концепата из лингвистике широкој популацији.