latinica

Органи

 

СКУПШТИНА

Скупштину чине сви чланови Друштва младих лингвиста.
Скупштина:
1) доноси план и програм рада;
2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
3) усваја друге опште акте;
4) бира и разрешава чланове Председништва и Савета;
5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Председништва;
6) разматра и усваја финансијски план и извештај;
7) одлучује о статусним променама и престанку рада Друштва;
8) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству;
9) изриче теже казнене мере члановима Друштва;
10) усваја одлуке чланова о својевољном иступању из чланства.

 

ПРЕДСЕДНИШТВО
Председништво је извршни орган, који се стара о спровођењу циљева Друштва младих лингвиста.
Председништво:
1) руководи радом Друштва између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Друштва;
2) организује редовно обављање делатности Друштва;
3) поверава посебне послове појединим члановима;
4) руководи материјалним и финансијским пословањем;
5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање једне трећине чланова Друштва и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
6) одлучује о покретању поступка за накнаду штете;
7) одлучује о пријему нових чланова;
8) подноси Скупштини годишњи финансијски извештај;
9) подноси Скупштини годишњи извештај о раду;
10) одлучује о другим питањима за која нису овлашћени други органи Друштва.
Председништво има 7 чланова.

У периоду од 2013. до 2015. године чланови Председништва били су: Ана Барбатесковић (заменик председника), Драгана Василијевић, Тамара Марђетко, Марија Марковић, Биљана Николић, Александра Пешић (председник), Александра Томић.
У периоду од 2015. до 2017. године чланови Председништва били су: Олга Арсић, Ана Барбатесковић (заменик председника), Бојана Ђермановић, Милена Михајловић, Биљана Николић, Александра Пешић (председник), Невена Пртењак.

 

САВЕТ
Савет одлучује о стратешким питањима рада и развоја Друштва.
Савет:
1) предлаже годишњи план рада;
2) предлаже годишњи финансијски план;
3) предлаже Скупштини значајне пројекте и инвестиције;
4) контролише финансијско пословање.
Савет има 9 чланова, из реда запослених на академским институцијама и истакнутих стручњака.

У периоду од 2013. до 2015. године чланови Савета били су: проф. др Бобан Арсенијевић (Филозофски факултет Универзитета у Нишу), проф. др Тијана Ашић (Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу), доц. др Мирјана Даничић (Филолошки факултет Универзитета у Београду), проф. др Јелена Костић Томовић (Филолошки факултет Универзитета у Београду), Mr Phil. Бојана Ђермановић (Центар за стране језике "Контекст"), мр Јасмина Николић (Филолошки факултет Универзитета у Београду), научни саветник др Биљана Сикимић (Балканолошки институт САНУ), доц. др Дивна Тричковић (Филолошки факултет Универзитета у Београду), проф. др Јелена Филиповић (Филолошки факултет Универзитета у Београду).

У периоду од 2015. до 2017. године чланови Савета били су: проф. др Бобан Арсенијевић (Филозофски факултет Универзитета у Нишу), проф. др Тијана Ашић (Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу), доц. др Мирјана Даничић (Филолошки факултет Универзитета у Београду), проф. др Јелена Костић Томовић (Филолошки факултет Универзитета у Београду), мр Јасмина Николић (Филолошки факултет Универзитета у Београду), доц. др Марија Рунић (Филолошки факултет Универзитета у Бања Луци), научни саветник др Биљана Сикимић (Балканолошки институт САНУ), доц. др Дивна Тричковић (Филолошки факултет Универзитета у Београду), проф. др Јелена Филиповић (Филолошки факултет Универзитета у Београду).